Paliva

Jak se jmenují paliva?
palivabutan.nafta.topný olej.benzín.petrolej.zkapalněný zemní plyn.zkapalněný ropný plyn.propan. Jakých je 8 druhů paliva?Co jsou paliva Vyjmenujte li...
Co jsou uhlíkatá paliva?
Uhlíkatým palivem se rozumí jakákoli forma hořlavé látky (pevné, kapalné, páry nebo plynu) sestávající převážně ze sloučenin obsahujících uhlík v pevn...
Jaké jsou výhody a nevýhody běžných fosilních paliv používaných ve vozidlech?
Klady a zápory fosilních palivFosilní paliva nejsou obnovitelné zdroje energie. ... Fosilní paliva znečišťují životní prostředí. ... V případě nezodpo...
Zaškrtněte alternativní paliva?
Což jsou alternativní paliva?Jakých je 6 alternativních paliv?Jaká je potřeba alternativních paliv?Jaká jsou různá alternativní paliva používaná v In...
Co produkuje spalování fosilních paliv?
Při spalování fosilních paliv uvolňují do atmosféry oxidy dusíku, které přispívají ke vzniku smogu a kyselých dešťů. Nejběžnější sloučeniny souvisejíc...
What fuel begins with s?
What are the 8 types of fuel?What is a fuel class 10?What type of fuel is coal?Which are solid fuels?What is #2 diesel fuel?How many different types ...
Jaká alternativní paliva na zemi máte?
Některá známá alternativní paliva zahrnují bionaftu, bioalkohol (metanol, etanol, butan), palivo získané z odpadu, chemicky uskladněnou elektřinu (bat...